MACHINE GURNING

MACHINE GURNING

GOLDSMITHS COLLEGE
MA COMMUNICATIONS AND EXPERIENCE 2021

James Neul

Junheng Li

Ruiwen Yang

Omer Gaash

Yihan Niu

Hai Li

Xunyue Liang

Hongyu Pan

Yingwen Wang

Sijie He

Yuchen CAO

Mlnhui Fan

Jose Pimentel

Xiao Zhu

Yuxuan Yuan

Jiangqi Wang